Ako spísať závet, či listinu o vydedení


V prípade ak nechceme, aby náš majetok zdedili zákonom určení dedičia, ale dedičia podľa nášho určenia, je potrebné spísať závet (poslednú vôľu).

Závet je možné spísať buď vlastnou rukou, inou písomnou formou (napísaný a vytlačený na počítači) alebo vo forme notárskej zápisnice.

V prípade závetu spísaného vlastnou rukou, tento musí obsahovať označenie osoby spisujúcej závet, určenie dediča či dedičov, majetok ktorý má ten ktorý dedič zdediť, dátum kedy bol závet spísaný a podpis.

Ak závet nebol spísaný vlastnou rukou, ale bol vyhotovený inou písomnou formou je potrebné, aby ho podpísali aj dvaja svedkovia. Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

Vypracovanie závetu vo forme notárskej zápisnice zabezpečuje výhradne notár.

Osoba spisujúca závet môže pre prípad svojej smrti odkázať svoj majetok komukoľvek, teda nie je viazaná len na rodinných príslušníkov. Taktiež dedičom môže byť nielen fyzická osoba, ale aj právnická osoba. (občianske združenie, cirkev, nadácia, ...) Jediným obmedzením je, že nesmú byť vynechaný tzv. neopomenuteľný dedičia. Medzi neopomenuteľných dedičov patria deti osoby, ktorá závet spisuje. Zároveň zákon ustanovuje, že maloleté deti musia dostať aspoň toľko, koľko by im prináležalo pri dedení zo zákona. Plnoleté deti musia dostať aspoň polovicu z toho, čo by im patrilo pri dedení zo zákona.

Jedinou možnosťou, ako vynechať deti z dedenia je ich vydedenie. Vydedenie však nemôže byť svojvoľné. Vydediť potomka je možné len ak:

- v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
- o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
- bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
- trvalo vedie neusporiadaný život.

Vyššie uvedený dôvod musí byť zároveň konkrétne určený, teda musí byť uvedená konkrétna životná situácia, ktorá má byť dôvodom na vydedenie potomka.


V prípade neexistencie závetu sa po smrti dedí v zmysle zákona, podľa tzv. dedičských skupín.

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadne spísania závetu alebo dedenia ako takého, neváhajte nás kontaktovať.

00421(0)903 92 92 54
advokat(at)jarabica(dot)sk