Register partnerov verejného sektora


Od 01. februára 2017 je príjímanie prostriedkov z verejných zdrojov podmienené registráciou v Registri partnerov verejného sektora.

KTO?Za partnera verejného sektora sa považuje najmä fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma zdroje:

- zo štátneho rozpočtu,
- z rozpočtu štátneho účelového fondu,
- z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie,
- z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku,
- z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
- od právnickej osoby zriadenej zákonom,
- od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
- od zdravotnej poisťovne,
- prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc.

Pri registrácií do Registra partnerov verejného sektora musí byť fyzická osoba alebo právnická osoba povinne zastúpená.

SANKCIE?Ak si fyzická osoba alebo právnická osoba nesplní registračnú povinnosť, môže dôjsť k ukončeniu zmluvy na základe ktorej sa stala partnerom verejného sektora a môže jej byť uložená pokuta od 10.000,- Eur do 1.000.000,- Eur. Zároveň štatutárovi takejto spoločnosti môže byť uložená pokuta až do 100.000,- Eur a konečnému užívateľovi výhod až do výšky 10.000,- Eur.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola registrovaná pred 01. februárom 2017 je povinná si zabezpečiť overenie konečného užívateľa do 31. júla 2017 pod hrozbou automatického výmazu z Registra partnerov verejného sektora so všetkými s tým súvisiacimi dôsledkami.

Overenie konečného užívateľa výhod je potrebné vykonať každoročne.

Vieme Vám pomôcť !§ Vieme Vám vypracovať analýzu či sa musíte registrovať do Registra partnerov verejného sektora.

§ Vieme pre Vás identifikovať a overiť konečného užívateľa výhod.

§ Vieme Vás zastúpiť pri registrácií do Registra partnerov verejného sektora.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

ONLINE FORMULÁR00421(0)903 92 92 54
advokat(at)jarabica(dot)sk