Duševné vlastníctvo


 Právo duševného vlastníctva v sebe spája dve oblasti. Prvou zložkou je autorské právo a právo súvisiace s autorským právom. Najčastejšie je spájaná s umeleckou a kultúrnou oblasťou života. Druhá zložka predstavuje právo priemyselného vlastníctva, ktoré súvisí prevažne s hospodárskou a technickou oblasťou.


 Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom chráni predovšetkým diela - literárne, hudobné, architektonické alebo fotografické diela. Pod pojmom práva súvisiace s autorským právom môžeme rozumieť ochranu napríklad umeleckého výkonu alebo zvukového či audiovizuálneho záznamu. Počítačové programy a databázy takisto požívajú ochranu autorského práva. Cieľom je jednak zabezpečiť odmenu pre autorov, alebo umelcov či skladateľov, ale aj zabezpečenie ochrany predmetného diela. Na to, aby bolo vaše dielo chránené, nie je však potrebná žiadna registrácia alebo zápis, táto ochrana vzniká automaticky, priamo zo zákona. Orgánom, ktorý zabezpečuje, kontroluje a riadi výkon štátnej správy na úseku nielen autorského práva je Ministerstvo kultúry SR.


 Právo priemyselného vlastníctva na rozdiel od autorského práva, súvisí prevažne s obchodnou a technickou oblasťou života, pretože chráni predmety, ktoré boli vytvorené tvorivou duševnou činnosťou, ako sú napríklad vynálezy, technické riešenia či dizajny. Okrem uvedeného chráni aj tovary a služby. K tomu, aby bola naša tvorivá duševná činnosť chránená je však potrebná registrácia do určitého registra, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva SR. Úrad priemyselného vlastníctva SR vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

 

Ochranné známky

 V prípade, ak fyzická alebo právnická osoba poskytuje tovary a služby na trhu, je priam žiaduce, aby sa dali tieto tovary a služby odlíšiť od iných ponúkaných tovarov a služieb na trhu. Najčastejšie sa stretávame s odlíšením sa od iného výrobcu tovaru alebo poskytovateľa služieb prostredníctvom slov, symbolov, obrázkov, značiek alebo aj farieb. Všetky tieto znaky slúžia na identifikáciu a rozlíšenie predmetného výrobku od ostatných výrobkov. Ochranu takémuto odlíšeniu vie zabezpečiť práve ochranná známka.


Čo môže tvoriť ochrannú známku?

 V zmysle § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach môže ochrannú známku tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé

a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a

b) byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.  


Aký má ochranná známka význam a čo ňou sledujeme?

 V prvom rade má majiteľ ochrannej známky výlučné právo používať jeho ochrannú známku v súvislosti s tovarmi alebo so službami, ktoré ponúka a ktoré sú zaregistrované. To znamená, že bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmie nikto používať také isté alebo podobné označenie pre tie isté tovary alebo služby, pretože by mohlo prísť k zámene, prípadne k parazitovaniu na dobrom mene danej fyzickej/právnickej osoby, ktorá má zaregistrovanú ochrannú známku.

 Symbol R v krúžku, vyjadruje práve označenie pre registrovanú ochrannú známku. Po zaregistrovaní je majiteľ oprávnený používať tento symbol pri označovaní svojich tovarov a služieb. Registrovaná ochranná známka tak majiteľovi poskytuje ochranu jeho tovarov a služieb, ktorá sa prejavuje jednak v tom, že majiteľ má právo domáhať sa, ak príde k neoprávnenému zásahu do práv z jeho registrovanej ochrannej známky, aby prebiehajúce porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky takéhoto zásahu boli odstránené (napríklad zničením tovaru – spaľovanie „fejkových“ produktov). V inom prípade sa majiteľ ochrannej známky môže domáhať aj primeraného zadosťučinenia, napríklad aj v peniazoch. Zároveň je majiteľ popri tom oprávnený sa domáhať aj práva na náhradu škody či vydania bezdôvodného obohatenia.

 Okrem hlavnej funkcie ochrannej známky, ktorou je rozlíšenie tovarov a služieb od rôznych osôb, plní ochranná známka aj propagačnú funkciu, čím je možné získať konkurenčnú výhodu oproti iným značkám na trhu. Nemenej dôležitou výhodou ochrannej známky je, že nepriamo zvyšuje hodnotu a ceny predávaných produktov a poskytovaných služieb, takisto zvyšuje hodnotu majetku majiteľa, ktorý ochrannú známku vlastní.


Pre aké územie je možné dať zapísať ochrannú známku?

 Ak fyzická/právnická osoba podniká len v jednom členskom štáte EÚ, prihlášku je možné podať na národný úrad (u nás Úrad priemyselného vlastníctva SR)

 V prípade, ak by ste však chceli podnikať okrem Slovenska aj v inej z členských štátov EU, je lepšie zvážiť prípadný zápis európskej ochrannej známky, ktorá poskytuje ochranu v celej Európskej únii. Ochranu na európskej úrovni poskytuje EUIPO.

 Zápisom ochrannej známky na medzinárodnej úrovni prostredníctvom WIPO sa poskytuje ochrana ochrannej známky vo vybraných krajinách sveta aj mimo Európskej únie.

 Špecifickým prípadom je Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo, ktorý zastrešuje zápis ochrannej známky pre Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Ide o ochranu na regionálnej úrovni v týchto troch štátoch.


Aká je platnosť zápisu ochrannej známky?             

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov od podania prihlášky Úradu priemyselného vlastníctva SR. Po skončení platnosti ochrannej známky môže majiteľ ochrannej známky požiadať Úrad priemyselného vlastníctva SR o obnovu zápisu na ďalších 10 rokov.

V prípade záujmu vás vieme zastupovať ako v prípade registrácie ochrannej známky, tak aj v prípade domáhania sa vašich práv vyplývajúcich z vlastníctva ochrannej známky.

Orientačné ceny vybraných právnych služieb v rámci ochranných známok:
Registrácia ochrannej známky pre Slovensko - od 240,- Eur.
Registrácia ochrannej známky pre EU - od 370,- Eur.

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón