DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV OD JANUÁRA 2021

  Ak ste podnikateľom a v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu ste sa dostali do finančných ťažkostí, môže vám s riešením problému pomôcť štát. 

  Dočasná ochrana podnikateľov vytvára právny rámec pre poskytnutie ochrany podnikateľom prevádzkujúcim podnik v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19.  

  S účinnosťou od mája 2020 mohli podnikatelia požiadať o dočasnú ochranu podnikateľa. Túto pomoc však bolo možné využiť len do decembra 2020.

  S účinnosťou od 01.01.2021 platí však nová právna úprava, ktorá sa líši od tej pôvodnej z roku 2020. Nová právna úprava pomoci podnikateľom zavádza tvrdšiu podmienku na získanie pomoci od štátu a to – o pomoc po novom už môžu požiadať len tí podnikatelia, u ktorých existuje predpoklad životaschopnosti ich podniku a zároveň s takouto pomocou musia súhlasiť aj rozhodujúci veritelia podnikateľa.

 

Podmienky žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľovi:

- podnikateľ musí mať na SR „centrum hlavných záujmov“ – ide o miesto na SR, na ktorom sa podnikateľ pravidelne zdržiava, žije alebo pracuje;

- voči podnikateľovi nie je vedená exekúcia;

- podnikateľ nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu;

- vstup do dočasnej ochrany musí odsúhlasiť aspoň 50% nespriaznených veriteľov podnikateľa (zároveň títo veritelia môžu po udelení ochrany požiadať o zrušenie dočasnej ochrany);

- žiadateľ ako aj veritelia s pohľadávkami nad 100.000 EUR, ktorí súhlasia s dočasnou ochranou, musia byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora a musia identifikovať svojho konečného užívateľa výhod;

 

              Dočasná ochrana podnikateľov trvá 3 mesiace. Po tomto čase je možné ju predĺžiť o ďalšie 3 mesiace, avšak len so súhlasom 2/3 veriteľov.               

 

Účinky dočasnej ochrany a povinnosti podnikateľa pod dočasnou ochranou:

- počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči podnikateľovi, ktorý je pod dočasnou ochranou;

- podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je povinný po dobu trvania ochrany podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok;

- podnikateľ v dočasnej ochrane je chránený pred exekučnými konaniami a pred výkonom záložného práva;

- obmedzuje sa započítanie spriaznených jednostranných aj zmluvných pohľadávok;

- ukončenie zmluvného vzťahu pre neuhradené záväzky nie je možné;

- povinnosť uprednostňovať záujem veriteľov a povinnosť zdržať sa nakladania s majetkom v rozsahu presahujúcom bežnú podnikateľskú činnosť;

- Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou neplynú;


Žiadosť o dočasnú ochranu podnikateľa je možné podať výlučne elektronickou formou.


V prípade záujmu o pomoc pri vypracovaní a podávaní tejto žiadosti nás neváhajte kontaktovať.


tel.: +421 903 92 92 54
email: advokat@jarabica.skIndikatívna cena za vypracovanie a podanie žiadosti o dočasnú ochranu podnikateľa  prostredníctvom našej advokátskej kancelárie je od 79,- EU.