Nové právne predpisy

V septembri 2022 nadobúdajú účinnosť nasledovné predpisy:

 1. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
 2. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
 3. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
 4. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh
 5. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 6. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 
 7. Novela zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia
 8. Opatrenie o sumách stravného
 9. Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 10. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
 11. Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra
 12. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky pre amatérske stanice
 13. Novela nariadenia vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
 14. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výpočtu príslušného násobku HDP pre stanovenie prahovej hodnoty posudzovaného lieku
 15. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole