Nové predpisy účinné od Augusta 2023

274/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  

277/2023 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

278/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

279/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov


281/2023 Z. z.
- Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov


284/2023 Z. z.
- Zákon o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu


285/2023 Z. z.
- Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


286/2023 Z. z.
- Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií


293/2023 Z. z.
- Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

 

294/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

295/2023 Z. z. - Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

 

296/2023 Z. z. - Novela zákona o cenách

 

298/2023 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

 

301/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

303/2023 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve


305/2023 Z. z. - Novela zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

 

309/2023 Z. z. - Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

 

312/2023 Z. z. - Novela vyhlášky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe