Nové predpisy účinné od JÚNA 2023

443/2022 Z. z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov v súvislosti so zriadením správnych súdov

 

1/2023 Z. z.

Novela Zákonníka práce

 

135/2023 Z. z 

Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi

 

159/2023 Z. z.

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

 

160/2023 Z. z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

168/2023 Z. z.

Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla

 

169/2023 Z. z.

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob  určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času

 

171/2023 Z. z.

Opatrenie o sumách stravného

 

174/2023 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

  

179/2023 Z. z.

Nariadenie vlády o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

 

185/2023 Z. z.

Novela zákona o stavebnom sporení

 

170/2023 Z. z.

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov