Nové predpisy účinné od novembra 2023

137/2023 Z.z – Novela zákona o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení

 

363/2023 Z.z – Novela nariadenia vlády v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

 

384/2023 Z.z - Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

 

389/2023 Z.z - Vyhláška o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom

 

390/2023 Z.z - Novela vyhlášky o odmenách a náhradách notárov

 

399/2023 Z.z - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

 

413/2023 Z.z - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

 

414/2023 Z.z - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

 

415/2023 Z.z - Novela opatrenia, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny

 

401/2023 Z.z - Vyhláška o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy