Nové predpisy MAREC 2023

Nové právne predpisy účinné od 01. marca 2023:

467/2022 Z. z.  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov


468/2022 Z. z.  Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva


495/2022 Z. z.  Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti


497/2022 Z. z.  Zákon o preverovaní zahraničných investícií


32/2023 Z. z.  Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2023


35/2023 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva


51/2023 Z. z.  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov


56/2023 Z. z.  Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2023