Nové predpisy - október 2022

V októbri 2022 nadobúdajú účinnosť nasledovné predpisy:

  1. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásma
  2. Novela vyhlášky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
  3. Novela nariadenia vlády o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
  4. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu
  5. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
  6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku na poskytovanie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine
  7. Novela zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
  8. Novela vyhlášky o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie