Ochranná známka a dizajn, ako prostriedok ochrany odlíšenia tovarov a služieb

 V prípade, ak fyzická alebo právnická osoba poskytuje tovary a služby na trhu, je priam žiaduce, aby sa dali tieto tovary a služby odlíšiť od iných ponúkaných tovarov a služieb na trhu. Najčastejšie sa stretávame s odlíšením sa od iného výrobcu tovaru alebo poskytovateľa služieb prostredníctvom slov, symbolov, obrázkov, značiek alebo aj farieb. Všetky tieto znaky slúžia na identifikáciu a rozlíšenie predmetného výrobku od ostatných výrobkov. Ochranu takémuto odlíšeniu vie zabezpečiť práve ochranná známka alebo dizajn.


Ochranné známky


Čo môže tvoriť ochrannú známku?


 V zmysle § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach môže ochrannú známku tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé:

a) rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a

b) byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.  


Aký má ochranná známka význam a čo ňou sledujeme?

 V prvom rade má majiteľ ochrannej známky výlučné právo používať jeho ochrannú známku v súvislosti s tovarmi alebo so službami, ktoré ponúka a ktoré sú zaregistrované. To znamená, že bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmie nikto používať také isté alebo podobné označenie pre tie isté tovary alebo služby, pretože by mohlo prísť k zámene, prípadne k parazitovaniu na dobrom mene danej fyzickej/právnickej osoby, ktorá má zaregistrovanú ochrannú známku.

 Symbol R v krúžku, vyjadruje práve označenie pre registrovanú ochrannú známku. Po zaregistrovaní je majiteľ oprávnený používať tento symbol pri označovaní svojich tovarov a služieb. Registrovaná ochranná známka tak majiteľovi poskytuje ochranu jeho tovarov a služieb, ktorá sa prejavuje jednak v tom, že majiteľ má právo domáhať sa, ak príde k neoprávnenému zásahu do práv z jeho registrovanej ochrannej známky, aby prebiehajúce porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky takéhoto zásahu boli odstránené (napríklad zničením tovaru – spaľovanie „fejkových“ produktov). V inom prípade sa majiteľ ochrannej známky môže domáhať aj primeraného zadosťučinenia, napríklad aj v peniazoch. Zároveň je majiteľ popri tom oprávnený sa domáhať aj práva na náhradu škody či vydania bezdôvodného obohatenia.

 Okrem hlavnej funkcie ochrannej známky, ktorou je rozlíšenie tovarov a služieb od rôznych osôb, plní ochranná známka aj propagačnú funkciu, čím je možné získať konkurenčnú výhodu oproti iným značkám na trhu. Nemenej dôležitou výhodou ochrannej známky je, že nepriamo zvyšuje hodnotu a ceny predávaných produktov a poskytovaných služieb, takisto zvyšuje hodnotu majetku majiteľa, ktorý ochrannú známku vlastní.


Pre aké územie je možné dať zapísať ochrannú známku?

 Ak fyzická/právnická osoba podniká len v jednom členskom štáte EÚ, prihlášku je možné podať na národný úrad (u nás Úrad priemyselného vlastníctva SR)

 V prípade, ak by ste však chceli podnikať okrem Slovenska aj v inej z členských štátov EU, je lepšie zvážiť prípadný zápis európskej ochrannej známky, ktorá poskytuje ochranu v celej Európskej únii. Ochranu na európskej úrovni poskytuje EUIPO.

 Zápisom ochrannej známky na medzinárodnej úrovni prostredníctvom WIPO sa poskytuje ochrana ochrannej známky vo vybraných krajinách sveta aj mimo Európskej únie.

 Špecifickým prípadom je Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo, ktorý zastrešuje zápis ochrannej známky pre Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Ide o ochranu na regionálnej úrovni v týchto troch štátoch.


Aká je platnosť zápisu ochrannej známky?            

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov od podania prihlášky Úradu priemyselného vlastníctva SR. Po skončení platnosti ochrannej známky môže majiteľ ochrannej známky požiadať Úrad priemyselného vlastníctva SR o obnovu zápisu na ďalších 10 rokov.Dizajny


Čo môže tvoriť dizajn?

 Ako dizajn je možné zapísať podľa § 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch taký vzhľad výrobku, ktorý spočíva najmä v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku, prípadne jeho zdobenina.  

 Nie je teda možné zapísať ako dizajn farby alebo slovné prvky na obale určeného výrobku, pretože by sa nejednalo o dizajn, ale uvedené by mohlo byť spôsobilé na ochranu prostredníctvom ochrannej známky. Dizajn však nechráni ani technickú, prípadne konštrukčnú či funkčnú podstatu výrobku.


 Iným kritériom na to, aby mohol byť dizajn zaregistrovaný je požiadavka na jeho novosť a osobitý charakter. Znamená to, že dizajn musí byť originálnym zhmotnením nápadu/myšlienky človeka a nemôže byť totožný/podobný s iným zapísaným dizajnom. Ak je predmetný dizajn spôsobilý odlíšiť sa od celkového dojmu, ktorý vyvolávajú iné dizajny, môžeme skonštatovať, že predmetný dizajn má aj osobitý charakter


Ako dizajn teda môžu byť zaregistrované najmä rôzne potlače oblečenia, dizajn nábytku, hudobných nástrojov, ale aj obaly potravín, hračky, či mapy alebo počítačové ikony.

 

Aký má dizajn význam a čo ním sledujeme?     

 V súvislosti s právami, ktoré majiteľovi dizajnu plynú z registrácie dizajnu môžeme podotknúť, že ochrana plynúca z registrovaného dizajnu je v zásade totožná ako ochrana plynúca z ochrannej známky. Zákon majiteľovi zapísaného dizajnu priznáva výlučné právo využívať zapísaný dizajn a zároveň brániť iným tretím osobám, ktoré by mohli využívať tento dizajn bez súhlasu majiteľa. Naopak, majiteľ dizajnu má právo poskytnúť súhlas na využívanie zapísaného dizajnu tretej osobe, prípadne zapísaný dizajn previesť na inú osobu.

 Ak váhate, či si máte svoj dizajn zapísať do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR, určite neváhajte. Presvedčiť by Vás mohla už len tá skutočnosť, že za podanie jednoduchej alebo hromadnej prihlášky dizajnu zaplatíte správny poplatok vo výške od 20,- Eur. Ak máte viacero podobných produktov, máte možnosť zahrnúť viacero týchto dizajnov do jednej prihlášky. Ďalšou výhodou je oveľa rýchlejšie konanie ako konanie o zápise ochrannej známky.


Pre aké územie je možné dať zapísať dizajn?

 V prípade, že sa Vaše podnikanie rýchlo rozrastá, ako pri ochranných známkach, aj pri dizajnoch existuje viacstupňový systém zápisu dizajnu. Ak podnikáte len v rámci územia SR, je dostačujúce, ak podáte prihlášku na Úrad priemyselného vlastníctva SR, kde požiadate o zápis v národnom registri dizajnov. V prípade, ak Vaše podnikateľské aktivity prekračujú územie SR, stojí za zváženie zápis v registri dizajnov EÚ, prípadne medzinárodný zápis dizajnu v rámci takmer celého sveta.

 

Aká je platnosť zápisu dizajnu?


 Zápis dizajnu je platný 5 rokov od podania prihlášky dizajnu a je možné ho obnoviť celkovo až na 25 rokov.


Mgr. Nora Moravčíková, advokátsky koncipient
JUDr. Martin Jarabica, advokát