Od októbra 2020 zápis do ORSR už len elektronicky !

Od októbra 2020 bude možné návrh na zápis údajov, zápis zmeny či návrh na výmaz údajov z obchodného registra, podávať výlučne elektronicky.

Výnimkou bude možnosť prvo-zápisu obchodnej spoločnosti prostredníctvom JKM (Jednotné kontaktné miesto na príslušnom okresnom úrade) a návrh na zmenu zapísaných údajov v rozsahu predmetov podnikania.

Ostatné úkony bude potrebné vykonať elektronicky prostredníctvom na to určených elektronických formulárov a tieto spolu s prílohami budú musieť byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade záujmu o vykonanie elektronického zápisu, zmeny alebo výmazu údajov z obchodného registra, nás neváhajte kontaktovať.