Zákony účinné od 01. októbra 2023

198/2023 Z. z.
Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

302/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

362/2023 Z. z.
Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny

366/2023 Z. z.
Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením COVID-19

368/2023 Z. z.
Opatrenie o sumách stravného

369/2023 Z. z.
Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

370/2023 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností

371/2023 Z. z.
Novela nariadenia vlády o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín

376/2023 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú číselníky trestných činov a trestov

377/2023 Z. z.
Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

381/2023 Z. z.
Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o Environmentálnom fonde