Zákony účinné od 01. septembra 2023

129/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

136/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

263/2023 Z. z.
Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zákona o výchove a vzdelávaní

276/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

280/2023 Z. z.
Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

287/2023 Z. z.
Novela zákona o elektronických komunikáciách

288/2023 Z. z.
Novela zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade

297/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov

310/2023 Z. z.
Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

311/2023 Z. z.
Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja