Zamestnanci v režime OTP vo svetle GDPR

Dovoľujeme si Vás informovať,

že dňa 24.11.2021 vyšla vyhl. 264/2021 ÚVZ, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Všetkým zamestnávateľom sa nariaďuje nariaďuje podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP - očkovaný, testovaný alebo po prekonaní COVID-19, čím zamestnávateľom vzniká povinnosť reflektovať túto povinnosť aj v rámci ich povinností v zmysle nariadenia GDPR.

Za vyššie uvedeným účelom bude zamestnávateľ spracúvať osobné údaje zamestnanca získané z covid passu, dokladu o prekonaní COVID-19 alebo z testu, aby ho vpustil na pracovisko, pričom ide o samostatný účel spracúvania osobných údajov.

Zamestnávateľ je v súvislosti s vyššie popísaným spracúvaním osobných údajov povinný dodržiavať aj legislatívu ohľadne ochrany osobných údajov. Zamestnávateľ je najmä povinný:

- informovať dotknuté osoby (zamestnancov) o spracúvaní ich údajov v súlade s čl. 13 nariadenia GDPR,
- poučiť poverené osoby (t.j. osoby, ktoré budú tieto údaje kontrolovať) o nakladaní s osobnými údajmi,
- prijať organizačné a technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvaných údajov. Primerané bezpečnostné opatrenia majú za cieľ zabezpečiť, že osobné údaje nebudú sprístupnené neoprávneným stranám.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

advokat@jarabica.sk
0903 92 92 54