Povolenia na prechodný pobyt na Slovensku

 

PODMIENKY NA UDELENIE PRECHODNÉHO POBYTU

 

- vyplnenie a podanie príslušného tlačiva žiadosti o udelenie prechodného pobytu

- dokumenty nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 90 dní

- všetky dokumenty vydané v zahraničí musia byť úradne overené a úradne preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom

- podpisy na čestných vyhláseniach, súhlasoch, nájomných zmluvách musia byť overené notárom, fotokópie musia byť overené notárom

 

1. PRECHODNÝ POBYT NA ÚČEL PODNIKANIA - KONATEĽ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

 - udeľuje sa konateľovi obchodnej spoločnosti na predpokladaný čas podnikania, najviac na 3 roky

- k žiadosti je potrebné predložiť všetky nasledujúce dokumenty:

a) platný cestovný pas

b) dve farebné fotografie (rozmer 3 * 3,5 cm)

c) podnikateľský zámer na realizáciu projektu alebo doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie, napríklad:

- spoločenská zmluva o založení spoločnosti podpísaná všetkými zakladateľmi, kde je cudzinec uvedený ako konateľ

- zápisnica z valného zhromaždenia existujúcej spoločnosti, na ktorom bol cudzinec vymenovaný za konateľa spoločnosti

d) výpis z registra trestov krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov

e) doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov, napríklad:

- čestné vyhlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti

- notárom overená nájomná zmluva (notárom overené podpisy prenajímateľa aj nájomcu)

- notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že žiadateľ poskytne ubytovanie (notárom overené podpisy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti)

- potvrdenie ubytovacieho zariadenia (hotel, ubytovňa) o poskytnutí ubytovania

f) doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu ( od 01.07.2020 je životné minimum 214,83 EUR / mesiac)

- ak pobyt presiahne 1 rok, je potrebné mať finančné zabezpečenie vo výške 12-násobku životného minima = 2577,96 EUR

- preukazuje sa potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke v SR na meno cudzinca alebo výpisom z osobného účtu cudzinca za posledné tri mesiace, ak ide o osobný účet cudzinca vedený v zahraničnej banke

g) doklad o realizovateľnosti a udržateľnosti podnikateľskej činnosti, ak cudzinec preukazuje účel pobytu predložením podnikateľského zámeru

h) správny poplatok 232 EUR (podanie žiadosti na cudzineckej polícii), správny poplatok 240 EUR (podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí)

i) správny poplatok 4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte

 

2. PRECHODNÝ POBYT NA ÚČEL ZAMESTNANIA SA

 - udeľuje sa na predpokladaný čas zamestnania, najviac na 5 rokov

- k žiadosti je potrebné priložiť:

a) platný cestovný pas

b) dve farebné fotografie (rozmer 3 * 3,5 cm)

c) doklad o účele pobytu

- v prípade jednotného povolenia = prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta je potrebné predložiť pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do zamestnania a rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo doklad o požadovanom vzdelaní

- v ostatných prípadoch sa vyžaduje povolenie na zamestnanie, potvrdenie zamestnávateľa, že sa povolenie nevyžaduje alebo medzinárodná zmluva

d) výpis z registra trestov krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov

e) doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov, napríklad:

- čestné vyhlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti

- notárom overená nájomná zmluva (notárom overené podpisy prenajímateľa aj nájomcu)

- notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nahnuteľnosti, že žiadateľ poskytne ubytovanie (notárom overené podpisy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti)

- potvrdenie ubytovacieho zariadenia (hotel, ubytovňa) o poskytnutí ubytovania

f) doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu ( od 01.07.2020 je životné minimum 214,83 EUR / mesiac)

- ak pobyt presiahne 1 rok, je potrebné mať finančné zabezpečenie vo výške 12-násobku životného minima = 2577,96 EUR

- preukazuje sa potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca

g) správny poplatok 165,50 EUR (podanie žiadosti na cudzineckej polícii), správny poplatok 170 EUR (podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí)

h) správny poplatok 4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte

 

3. PRECHODNÝ POBYT NA ÚČEL PODNIKANIA – ŽIVNOSŤ

 - udeľuje sa živnostníkovi na predpokladaný čas podnikania, najviac však na 3 roky

- k žiadosti je potrebné priložiť:

a) platný cestovný pas

b) dve farebné fotografie (rozmer 3 * 3,5 cm)

c) podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu alebo doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie

d) výpis z registra trestov krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov

e) doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov, napríklad:

- čestné vyhlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti

- notárom overená nájomná zmluva (notárom overené podpisy prenajímateľa aj nájomcu)

- notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nahnuteľnosti, že žiadateľ poskytne ubytovanie (notárom overené podpisy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti)

- potvrdenie ubytovacieho zariadenia (hotel, ubytovňa) o poskytnutí ubytovania

f) doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu ( od 01.07.2020 je životné minimum 214,83 EUR / mesiac)

- ak pobyt presiahne 1 rok, je potrebné mať finančné zabezpečenie vo výške 12-násobku životného minima = 2577,96 EUR

- preukazuje sa potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke v SR na meno cudzinca alebo výpisom z osobného účtu cudzinca za posledné tri mesiace, ak ide o osobný účet cudzinca vedený v zahraničnej banke

g) doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti vo výške 20-násobku životného minima = 4 296,60 EUR

- preukazuje sa aj jednorazovo potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke v SR zriadenom na učely podnikania, alebo výpisom z účtu za posledné 3 mesiace, ak ide o účet vedený v zahraničnej banke

h) správny poplatok 232 EUR (podanie žiadosti na cudzineckej polícii), správny poplatok 240 EUR (podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí)

i) správny poplatok 4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte

 

 

PO UDELENÍ PRECHODNÉHO POBYTU JE POTREBNÉ:

a) pricestovať na Slovensko do 180 dní od jeho udelenia

b) hlásiť cudzineckej polícii začiatok pobytu do 3 pracovných dní od vstupu na Slovensko

c) uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte

d) predložiť cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doklad o zdravotnom poistení

e) predložiť na cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie

f) zdržiavať sa na území SR viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárom roku

 

Nemáte čas alebo si netrúfate sami si vybaviť prechodný pobyt pre seba alebo svojich zamestnancov?

Vieme Vám pomôcť !

Vieme Vás v celom procese získania povolenia na pobyt právne zastupovať a to od vyplnenia príslušnej žiadosti až po prevzatie konečného rozhodnutia.

Indikatívna cena za túto právnu službu je 499,- Eur.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón