Prieťahy v súdnych konaniach

 

Veľakrát súdne konania trvajú príliš dlho. Pritom v zmysle Ústavy Slovenskej republiky má každý právo, aby jeho vec bola pred súdom prejednaná v primeranej lehote a bez zbytočných prieťahov. Ak súdne konanie trvá pridlho, účastník konania sa môže domáhať nápravy.

 

Ako sa brániť prieťahom v konaní?

 

Každá fyzická alebo právnická osoba, je oprávnená podať v zmysle zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky ústavnú sťažnosť, aby bola príslušnému súdu uložená povinnosť konať v jej veci a rozhodnúť. Okrem povinnosti konať a rozhodnúť vo veci v príslušnej veci sa môže sťažovateľ domáhať aj primeraného finančného zadosťučinenia.

Sťažovateľ musí byť počas celého konania pred Ústavným súdom SR povinne zastúpený advokátom.

Ako Vám vieme pomôcť?

Ak si myslíte, že vaše konanie trvá neprimerane dlho alebo príslušný súd nekoná (niekoľko mesiacov) neváhajte sa na
nás obrátiť.

1. Krok

Posúdime vašu konkrétnu situáciu a zvážime opodstatnenosť podania ústavnej sťažnosti z dôvodu prieťahov v konaní.

2. Krok

Ak zistíme, že skutočne dochádza k prieťahom v konaní, podáme vo vašom mene ústavnú sťažnosť.

3. Krok

Ústavný súd SR rozhodne o vašej sťažnosti.

Odmenu za právne služby požadujeme len v prípade úspechu pred Ústavným súdom SR a túto uhrádza súd, ktorý spôsobil prieťahy vo vašom konaní.

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón