Register partnerov verejného sektora - RPVS

Prijímanie prostriedkov z verejných zdrojov je podmienené od 01. februára 2017 registráciou v Registri partnerov verejného sektora.


Partner verejného sektora

je najmä fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma zdroje:

- zo štátneho rozpočtu,
- z rozpočtu štátneho účelového fondu,
- z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie,
- z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku,
- z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
- od právnickej osoby zriadenej zákonom,
- od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
- od zdravotnej poisťovne,
- prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc.

Pri registrácií do Registra partnerov verejného sektora musí byť fyzická osoba alebo právnická osoba povinne zastúpená.

Sankcie

Ak si fyzická osoba alebo právnická osoba nesplní registračnú povinnosť, môže dôjsť k ukončeniu zmluvy na základe ktorej sa stala partnerom verejného sektora a môže jej byť uložená pokuta od 10.000,- Eur do 1.000.000,- Eur. Zároveň štatutárovi takejto spoločnosti môže byť uložená pokuta až do 100.000,- Eur a konečnému užívateľovi výhod až do výšky 10.000,- Eur.


Overenie konečného užívateľa výhod je potrebné vykonať minimálne raz ročne k 31. decembru.

Vieme Vám pomôcť !

Vieme pre Vás identifikovať konečného užívateľa výhod a zastupovať Vás pri registrácií do Registra partnerov verejného sektora a to už od 480,- Eur.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón