Rodinné právo


V rámci rodinného práva najčastejšie zastupujeme klientov v nasledovných prípadoch:

Rozvod manželstva

K zániku manželstva manželov môže dôjsť len na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo úmrtia jedného z manželov.

Predpokladom súdneho rozhodnutia o zániku manželstva je návrh na rozvod jedného z manželov na príslušný súd, v ktorom sa odôvodnia zákonné dôvody pre dôvodnosť zániku manželstva.

V prípade záujmu Vám vieme vypracovať návrh na rozvod manželstva a taktiež Vás vieme zastupovať pred príslušným súdom.

Výživné a styk rodičov s deťmi

Vzájomné práva  a povinnosti si rodičia môžu rodičia dohodnúť. V prípade záujmu Vám vieme takúto dohodu vypracovať.

Ak sa rodičia dieťaťa nevedia dohodnúť na svojich vzájomných právach a povinnostiach k deťom (nie len styk s dieťaťom a výživné, ale aj mimoškolské aktivity, vzdelávanie, ... ), je možné upraviť vzájomné práva a povinnosti prostredníctvom súdu. V takomto prípade zastupujeme rodiča na príslušnom súde.


Vysporiadanie BSM

Po zániku manželstva síce zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), ale je potrebné si tento majetok manželov rozdeliť.

K rozdeleniu môže dôjsť na základe:
1. dohody bývalých manželov
2. rozdelenia podľa zákona
3. súdneho rozhodnutia

V prípade záujmu Vám vypracujeme Dohodu o vyporiadaní (rozdelení) BSM alebo Vás budeme zastupovať v konaní pred príslušným súdom.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón