Postup úspešnej likvidácie obchodnej spoločnosti v roku 2021

 Ak Vaša podnikateľská činnosť nie je ekonomicky úspešná, prípadne ju už dlhšie nevykonávate, likvidácia spoločnosti predstavuje dobrovoľné ukončenie Vašej podnikateľskej činnosti. Úspešnou likvidáciou obchodná spoločnosť zanikne.

 

 Prvým krokom od ktorého sa odvíja celý postup likvidácie je príprava mimoriadnej účtovnej závierky. V tomto kroku musí obchodná spoločnosť najneskôr zistiť, v akej je ekonomickej kondícií. Podstatné pri zisťovaní je, či sú splnené podmienky na likvidáciu a či sa obchodná spoločnosť nenachádza v predlžení. Aby mohla byť obchodná spoločnosť úspešne zlikvidovaná, musí mať dostatok majetku na vysporiadanie všetkých svojich záväzkov. Jednoducho povedané, musí uhradiť všetky svoje dlhy.

 Ak obchodná spoločnosť spĺňa podmienky na likvidáciu a nezistí, že je predlžená a teda je potrebné podať návrh na vyhlásenie konkurzu, konateľ obchodnej spoločnosti zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom spoločníci schvália zrušenie spoločnosti bez právneho nástupcu a jej vstup do likvidácie. Zároveň na mimoriadnom valnom zhromaždení vymenujú likvidátora. Ten môže byť ustanovený aj neskôr, najneskôr však do 60 dní od zrušenia spoločnosti. Ak ani do 60 dní od zrušenia spoločnosti nebude ustanovený likvidátor, ustanoví ho súd. Vymenovanie likvidátora však od novely Obchodného zákonníka účinnej od 01.10.2020 prešlo určitými zmenami. Po novom likvidátorom môže byť osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov konkurznej podstaty, alebo iná osoba zapísaná v registri fyzických osôb, ktorá súhlasí s ustanovením za likvidátora spoločnosti a spĺňa podmienky na to, aby mohla byť inak ustanovená za štatutárny orgán alebo jeho člena.


 Ešte skôr, ako sa podá návrh na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do Obchodného registra, je obchodná spoločnosť povinná zložiť do notárskej úschovy preddavok na likvidáciu vo výške 1.500,- EUR. Tento preddavok slúži na úhradu odmeny a náhrady výdavkov likvidátora. Notárovi sa však platí ešte samostatne odmena za všetky výdavky spojené s notárskou úschovou do skončenia likvidácie.

 

V ďalšom kroku podáva už samotný likvidátor návrh na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do Obchodného registra, kde sa zapíše aj osoba likvidátora, ktorý bol vymenovaný v zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti. Spolu s návrhom na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie je potrebné zaplatiť súdny poplatok. V zmysle novely Obchodného zákonníka z októbra 2020 obchodná spoločnosť vstupuje do likvidácie až zápisom likvidátora do Obchodného registra a zároveň od tohto momentu má obchodná spoločnosť povinnosť uvádzať vo svojom obchodnom mene aj dodatok „v likvidácii“.

 

 Následne po zápise v Obchodnom registri o likvidácii likvidátor oznámi túto skutočnosť v Obchodnom vestníku. Spolu s oznámením sa zverejní aj výzva na prihlásenie pohľadávok, ktoré majú veritelia voči obchodnej spoločnosti.

 

 Vstup do likvidácie je následne potrebný oznámiť daňovému úradu do 30 dní odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie.

 

 Ak sa v procese likvidácie zistí, že spoločnosť má dlh na poistnom, prípadne zamestnáva zamestnancov, je potrebné zaslať oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie aj Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

 

 Ďalšou úlohou likvidátora v procese likvidácie obchodnej spoločnosti je vypracovanie základného zoznamu prihlásených pohľadávok. Tento sa vypracuje podľa stavu, ktorý existoval ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie. Okrem menovaného zoznamu vyhotoví likvidátor aj základný zoznam majetku obchodnej spoločnosti podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie. Do 30 dní od vyhotovenia oboch zoznamov uloží likvidátor menované zoznamy do zbierky listín príslušného Obchodného registra.

 

 Po uložení zoznamov o prihlásených pohľadávkach a majetku spoločnosti je nutné vyhotoviť ďalšiu mimoriadnu účtovnú závierku, ktorá sa vyhotoví ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie, a ktorú je potrebné podať daňovému úradu do 3 mesiacov odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie.

 

 Počas celého procesu likvidácie likvidátor priebežne uspokojuje pohľadávky veriteľov obchodnej spoločnosti, ako aj samotné pohľadávky uplatňuje a prijíma z nich plnenia. Ak však v procese uspokojovania a uplatňovania pohľadávok zistí, že likvidovaná spoločnosť je v predĺžení, je jeho povinnosťou, aby podal včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak by túto povinnosť porušil, bude zodpovedať za škodu spôsobenú veriteľom obchodnej spoločnosti pre porušenie uvedenej povinnosti.

 

 Nasledujúcim krokom, avšak stále nie posledným, je opätovné vyhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky, ktorá sa musí vyhotoviť ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však 6 mesiacov po oznámenie o vstupu spoločnosti do likvidácie. Zahŕňa tak celú dobu likvidácie odo dňa vstupu do likvidácie až do skončenia likvidácie. V tomto kroku sa zároveň vypracuje aj konečná správa o priebehu likvidácie, do ktorej je nutné zahrnúť taktiež návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Po vypracovaní potrebných dokumentov tieto zverejní likvidátor bezodkladne v Obchodnom vestníku. Ak má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, likvidáciu je možné ukončiť až 12 mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie.

 

 Po uskutočnení doteraz uvedeného postupu sa dostávame do záverečnej fázy, ktorá začína zvolaním valného zhromaždenia, na ktorom spoločníci spoločnosti schvália tak mimoriadnu účtovnú závierku ako aj konečnú správu likvidátora s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Po schválení dokumentov likvidátor zverejní o tomto oznámenie v Obchodnom vestníku a likvidačný zostatok bezodkladne poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo.

 

 Záverečná fáza končí vypracovaním návrhu na výmaz spoločnosti z Obchodného registra. Rozhodnutím Obchodného registra o výmaze spoločnosti a následným vymazaním spoločnosti z Obchodného registra je proces likvidácie úspešne zavŕšený, t.j. predmetná obchodná spoločnosť zanikla.


Mgr. Nora Moravčíková, advokátsky koncipient

JUDr. Martin Jarabica, advokát


_____________________________________

V prípade záujmu vieme pre vás zabezpečiť celý postup likvidácie.

Indikatívna cena právnych služieb pri likvidácií obchodnej spoločnosti je od 599,- Eur.