Vybrané právne služby

Ochranné známky

Zabezpečujeme prihlásenie ochranných známok a zastupujeme klientov v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR.

GDPR

Poskytujeme kompletné služby v oblasti GDPR ako pre povinné osoby, tak aj pre dotknuté osoby.

Register Partnerov verejného sektora

Realizujeme zápis subjektov do Registra partnerov verejného sektora a súčasne poskytujeme služby zodpovednej osoby.

Pobytové povolenia

Osobám s trvalým pobytom mimo SR (EÚ) pomáhame získať príslušné povolenia na pobyt v rámci SR (EÚ).

Predaj, kúpa, nájom nehnuteľností

Zabezpečujeme kompletnú právnu pomoc pri predaji, kúpe či prenájme nehnuteľností.

Obchodné spoločnosti

Zakladáme obchodné spoločnosti, vykonávame zmeny v už existujúcich obchodných spoločnostiach a vykonávame ich likvidácie.

Obhajoba v trestných konaniach

Zastupujeme podozrivých, obvinených, obžalovaných a poškodených v rámci trestného procesu.

Ústavné právo

Zastupujeme klientov pred Ústavným súdom SR vo veciach ústavných sťažností. (Prieťahy v konaniach, nezákonné rozhodnutia, volebné sťažnosti, ...)

Rodinné právo

Zastupujeme klientov najmä v rozvodových konaniach, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a konaniach o úpravu práv a povinností k deťom.

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón