Vybrané právne služby

Právo cestovného ruchu

Zastupujeme cestovné kancelárie/agentúry alebo cestujúcich pri hájení ich práv v rámci cestovného ruchu.
 

Obhajoba v trestných konaniach

Zastupujeme podozrivých, obvinených, obžalovaných a poškodených v rámci trestného procesu.

Ochranné známky

Zabezpečujeme prihlásenie ochranných známok a zastupujeme klientov v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR.

GDPR

Poskytujeme kompletné služby v oblasti GDPR ako pre povinné osoby, tak aj pre dotknuté osoby.

Register Partnerov verejného sektora

Realizujeme zápis subjektov do Registra partnerov verejného sektora a súčasne poskytujeme služby zodpovednej osoby.

Pobytové povolenia

Osobám s trvalým pobytom mimo SR (EÚ) pomáhame získať príslušné povolenia na pobyt v rámci SR (EÚ).

Predaj, kúpa, nájom nehnuteľností

Zabezpečujeme kompletnú právnu pomoc pri predaji, kúpe či prenájme nehnuteľností.


Obchodné spoločnosti

Zakladáme obchodné spoločnosti, vykonávame zmeny v už existujúcich obchodných spoločnostiach a vykonávame ich likvidácie.

Rodinné právo

Zastupujeme klientov najmä v rozvodových konaniach, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a konaniach o úpravu práv a povinností k deťom.

Tvorba zmlúv

Koncipujeme, revidujeme alebo posudzujeme typovo rôznorodú zmluvnú dokumentáciu klientov.

Zastupovanie v súdnych sporoch

Vymáhame právne nároky klientov v súdnych konaniach resp. hájime práva klientov v súdnych konaniach.

Ústavné právo

Zastupujeme klientov pred Ústavným súdom SR vo veciach ústavných sťažností. (Prieťahy v konaniach, nezákonné rozhodnutia, volebné sťažnosti, ...)

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón